Edita Groupin tilinpäätös 1.7.2022 – 31.12.2023

Toimitusjohtajan katsaus: Tapahtumarikas ja taloudellisesti vahva kausi

Raportointikausi 1.7.2022–31.12.2023 jatkoi Edita Groupin muutosmatkaa. Kesäkuussa 2023 kerroimme Edita Priman myynnistä PostNord Strålforsille ehdollisena Kilpailu- ja Kuluttajaviraston (KKV) hyväksynnälle. Joulukuussa 2023 KKV ilmoitti kaupan osapuolille, että tähänastisen tutkinnan valossa olisi epätodennäköistä, että yritysjärjestely voitaisiin toteuttaa ilman ehtoja. Tammikuun alussa 2024 tiedotimme Edita Groupin ja PostNord Strålforsin päätyneen yhdessä ratkaisuun luopua yrityskaupasta. Edita Prima jatkaa näin ollen toimintaansa painetun ja digitaalisen asiakasviestinnän palvelujen tarjoajana osana Edita Groupia kuten ennenkin. Kaupan peruuntuminen ei pysäytä Edita Priman kehittämistä ja sitä menestyksekästä työtä, jota yhtiön johto ja henkilökunta ovat tehneet tähänkin saakka.

Edita Group Oyj:n tytäryhtiö Edita Publishing Oy:n osittaisjakautuminen toteutui suunnitellusti vuoden 2023 lopussa. Kuluvan vuoden alusta 1.1.2024 alkaen toimintansa aloitti uutena yhtiönä Edita Oppiminen Oy, johon Edita Publishing Oy:n oppimisen liiketoiminta siirtyi vuodenvaihteessa. Editan lakitiedon liiketoiminta jatkaa Edita Publishing Oy:ssä, ja yhtiön nimi on vaihtunut Edita Lakitieto Oy:ksi. Muutoksen jälkeen Edita Groupilla on kolme tytäryhtiötä eli Edita Prima Oy, Edita Oppiminen Oy ja Edita Lakitieto Oy, jotka vastaavat samalla myös konsernin liiketoiminta-alueita. Jakautuminen itsenäisiin yhtiöihin vahvistaa liiketoimintojen mahdollisuuksia kasvaa omilla markkinoillaan ja keskittyä palvelemaan omia asiakkaitaan. Jakautuminen selkeyttää myös yhtiöiden erilaisia arvonluontiprofiileja, ja liiketoimintojen arvon kasvattaminen on helpompaa erillisinä yhtiöinä.

Kesäkuussa 2023 tiedotimme myyneemme Helsingin Kuninkaantammessa sijaitsevan kiinteistömme Evlin hallinnoimalle kiinteistökehitysrahasto EAB Value Added Fund III Ky:lle. Kiinteistöjen omistaminen ei kuulu Edita Groupin ydinliiketoimintaan, minkä vuoksi päätimme luopua Kuninkaantammen kiinteistön omistuksesta kokonaan. Edita Priman tuotantolaitos jatkaa toimintaansa kiinteistössä entiseen tapaansa, ja muiden kiinteistön tilojen vuokraaminen vuokralaisille jatkuu ammattimaisen kiinteistökehittäjän toimesta. Kiinteistökauppa tehosti pääoman käyttöämme ja vapautti resursseja liiketoimintojemme kehittämiseen.

Raportointikautemme aikana myös maailma ympärillämme on muuttunut. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu edelleen, ja sotilaalliset konfliktit tai niiden uhka myös muualla maailmassa lisäävät epävarmuutta. Maailmantalouden piristymistä riskipitoisessa ympäristössä saadaan vielä odotella, ja Suomen talous on alkuvuonna 2024 maltillisessa taantumassa. Talouden taantuma jatkuu, vaikka korkotason mahdollinen lasku ja inflaation hidastuminen luovat toiveikkuutta. Edita Groupin asiakkaat ovat kotimaisia julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita, ja asiakkaistamme suuri osa on myös liiketoimintojemme pitkäaikaisia asiakkaita. Raportointikaudella menestyimme taloudellisesti erittäin hyvin. Asiakkaidemme tunteminen, asiakastyytyväisyys ja jatkuva vuoropuhelu asiakkaidemme kanssa ovat menestyksemme avaintekijöitä myös haastavina aikoina.

Suurin liiketoiminta-alueemme Edita Prima jatkoi vahvaa kasvuaan, ja raportointikaudella sen kannattavuus oli erinomaisella tasolla. Panostukset digitaalisiin palveluihin näkyivät uusina merkittävinä asiakassopimuksina niin asiakasviestinnän teknologiapalveluissa, aineistonhallinnan palveluissa kuin vaalipalveluissakin. Digitaalisten palveluiden lisäksi myös transaktiotulostuksen volyymi ja liikevaihto kasvoivat. Edita Primalla on myös tyytyväiset asiakkaat – NPS-mittari on kehittynyt positiivisesti jo usean vuoden ajan ja nousi syksyllä 2023 tehdyssä kyselyssä uuteen ennätykseen ollen 77.

Raportointikauden aikana uudistettiin koko konsernia koskeva vastuullisuusstrategia. Uusi strategia pohjautuu laajasti käytettyyn ESG-malliin, jossa vastuullisuuden osa-alueina ovat ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu sekä hyvä hallintotapa. Kansainvälinen EcoVadis-organisaatio suoritti Edita Priman vastuullisuusarvioinnin ensimmäistä kertaa kesällä 2023 ja myönsi Edita Priman vastuullisuustyölle kultatason luokituksen, johon yltää vain 5 prosenttia EcoVadiksen globaalisti arvioimista yli 75 000 yrityksestä.

Editan Lakitiedon liikevaihdosta valtaosa muodostuu digitaalisista palveluista. Sen raportointikausi sujui myönteisesti keskeisimmän lakitiedon verkkopalvelun, Edilexin, kasvattaessa liikevaihtoaan verrattuna edelliseen kauteen. Myös muut lakitiedon digitaaliset palvelut kehittyivät odotusten mukaisesti. Edita Lakitieto tuottaa oikeusministeriön ilmaista lakitietopalvelua, Finlexiä, jonka uuden version kehittäminen on jatkunut syksyllä 2022 voitetun tarjouskilpailun myötä. Palvelun uuden version tuotantojulkaisun arvioidaan tapahtuvan loppuvuodesta 2024. Edita Lakitiedon lakikoulutukset ovat toteuttaneet raportointikauden aikana yli 100 avointa webinaari- ja hybridikoulutusta ajankohtaisista juridiikan aiheista. Lakitiedon kirjoissa digitalisaatio etenee, ja digikirjastosta tulevan liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi.

Edita Oppimisen liiketoiminnassa raportointikauden liikevaihto kasvoi edelliseen kauteen verrattuna. Oppimateriaalivalikoimamme laajentuu ja tavoitteenamme on kasvattaa markkinaosuuttamme oppimateriaalimarkkinalla. Raportointikaudella kolmen lukuvuoden ajalle ajoittunut lukion uusien oppimateriaalien julkaisu saatiin valtaosin päätökseen. Merkittävin saavutus Edita Oppimiselle oli ensimmäisten uusien esi- ja alkuopetuksen oppimateriaalien julkaisu alakoulumarkkinalle.

Alakoulumarkkinalle on luotu täysin uudenlainen, joustavan esi- ja alkuopetuksen mahdollistava oppimateriaalikokonaisuus ensimmäisenä Suomessa. Opetuksen eriyttäminen on otettu oppimateriaaleissamme huomioon tavalla, joka poikkeaa totutusta, sillä sama oppikirja soveltuu kaikkien ryhmien opetukseen.

Me Edita Groupissa olemme sitoutuneet rakentamaan kasvukulttuuria. Kasvun kulttuurissa oppivan organisaation merkitys on suuri. Vuoden 2022 loppupuolella yhdessä synnytetyt neljä toimintaperiaatettamme – Luotamme ja arvostamme, Yhdessä onnistumme, Opimme ja kasvamme, Asiakkaanamme on hyvä olla – muodostavat kulttuurityömme ytimen. Aloitimme syksyn 2023 aikana Opimme & kasvamme – toimintaperiaatteemme jalkautuksen, jonka tavoitteena on tuoda oppiminen näkyväksi osaksi jokaisen editalaisen arkea. Haluamme vahvistaa myös asiakaslähtöisyyttä ja panostamme sen kehittämiseen kaikissa liiketoiminnoissamme. Kehittämisen onnistumista mittaamme myös säännöllisesti, ja on ollut ilahduttavaa todeta, että kehittämistoimenpiteillä on ollut myös vaikutusta.

Raportointikauteen sisältyneiden muutosten keskellä työtyytyväisyys Edita Groupissa on pysynyt kokonaisuutena hyvällä tasolla. Tulosta voi pitää muutoskyvykkyyden merkkinä, ja tätä kyvykkyyttä haluamme edelleen vahvistaa.

Lämmin kiitos koko Edita Groupin henkilöstölle kuluneesta kaudesta, joka on osoittanut, että meillä on vahva yhteishenki ja tahto menestyä haastavienkin aikojen keskellä. Olemme oppineet ja kasvaneet kaikki tällä matkalla, ja matka jatkuu.

Kristiina Kujala
Va. toimitusjohtaja
Edita Group Oyj

 

 

Edita Groupin tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan

Edita Groupin tilinpäätös 1.7.2022 – 31.12.2023

Edita Groupin vuosikertomus